ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

สำหรับเจ้าหน้าที่

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

12 มกราคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564)
30 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 หมู่ที่ 1 ชุมชนห้วยส้านตลาด เทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
13 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
23 พฤศจิกายน 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 หมู่ที่ 1 ชุมชนแม่ส้านตลาด เทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
17 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บริเวณถนนเทศบาลซอย 26 (ทั้งสองฝั่ง) โดยวิธีคัดเลือก
16 พฤศจิกายน 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

นายวชิร  ดวงแสงทอง
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน
โทร 000-000000

แบนเนอร์

เรื่องล่าสุด

เรื่องมาใหม่

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/01/2565หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชนกพส.มท 0810.7/ว12014/01/256514/01/2565
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว11614/01/256514/01/2565
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กม.มท 0804.6/ว11914/01/256514/01/2565
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)กค.มท 0803.3/ว11514/01/256514/01/2565
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web.Conferenceกพส.มท 0810.7/ว9613/01/256514/01/2565
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement)กศ.มท 0816.1/ว11214/01/256514/01/2565
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement)กศ.มท 0816.1/ว317930/12/256414/01/2565
แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน      [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กสธ.มท 0819.2/ว10214/01/256514/01/2565
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)กพส.มท 0810.8/ว9413/01/256514/01/2565
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565กพส.มท 0810.3/ว8813/01/256514/01/2565
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กยผ.มท 0815.4/ว10814/01/256514/01/2565
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดกม.มท 0804.3/ว759430/12/256414/01/2565
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)กศ.มท 0816.4/ว9713/01/256513/01/2565
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.4/ว9813/01/256513/01/2565
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษกสว.มท 0820.2/ว9513/01/256513/01/2565
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.4/ว9313/01/256513/01/2565
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65กพส.มท 0810.4/ว7412/01/256513/01/2565
ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ (กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.3/ว8913/01/256513/01/2565
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สน.บถ.มท 0809.4/ว8712/01/256513/01/2565
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564กสว.มท 0820.2/ว7512/01/256512/01/2565