กลุ่มพนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

กลุ่มพนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มในการเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
2. เพื่อพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. เพื่อพัฒนาสำนึกการไม่ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริต

ระเบียบ/แนวทางการดำเนินการของกลุ่ม
1. สมาชิกจะต้องแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต
2. สมาชิกจะต้องคงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน
3. สมาชิกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย
4. สมาชิกจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับหน่วยงานราชการ
5. สมาชิกจะต้องเฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่นิ่งเฉยเมื่อพบเห็นการทุจริต
6. สมาชิกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม

>> ประวัติการก่อตั้ง

>> ทำเนียบสมาชิก

> รายงานการประชุม

Print Friendly, PDF & Email