กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
เทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพานจังหวัดเชียงราย
วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ทั้งหมด 5 จุด ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 143 คน
1.ลานน้ำพุหกแยก (กองสาธารณสุข ฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา)
2.วัดป่าซาง (กองการศึกษา ร่วมกับประชาชนจิตอาสา)
3.วัดเทพวัน (สำนักปลัด ร่วมกับประชาชนจิตอาสา)
4.วัดม่วงชุม (กองคลัง ร่วมกับประชาชนจิตอาสา)
5.วัดเกตุแก้ว (กองช่าง ร่วมกับประชาชนจิตอาสา)
Print Friendly, PDF & Email