ขอเชิญประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ในวันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565