ขอเชิญประเมิณEIT คุณธรรมและความโปร่งใสฯทต.เมืองพาน (ITA ประจำปี 2566)


https://itas.nacc.go.th/go/eit/exmphe

  ขอเชิญ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการจากเทศบาลตำบลเมืองพาน ร่วมตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)


                 หมายเหตุ  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

Print Friendly, PDF & Email