ขอเชิญให้ยื่นซองข้อเสนอ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณซอยเชื่อมถนนเทศบาลซอย ๔/๓ โดยวิธีคัดเลือก

Print Friendly, PDF & Email