ขอให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีอากร ประจำปี 2562

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ให้ยื่นแบบแสดงรายการ  ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562  ถึงวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2562 และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากเจ้าหน้าที่

2.ภาษีป้าย  ให้ยื่นแบบแสดงราย (ภ.ป.1) และชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม  2562  ถึงวันที่  29  มีนาคม  2562

3. ภาษีบำรุงท้องที่  ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม  2562  ถึงวันที่  30 เมษายน  2562

ณ  งานผลประโยชน์  กองคลัง  (ชั้นล่าง)

โทร 053-721471  หรือ 086-4302642

Print Friendly, PDF & Email