ข้อมูลผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน นายวชิร ดวงแสงทอง ได้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองพานตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2554 ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ปัจจุบันอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2547 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2557


นายวชิร ดวงแสงทอง
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

 


นายภควัฒน์ จ่างจิต
รองนายกเทศมนตรี

 


นายมนัส จันทร์ประสิทธิ์
รองนายกเทศมนตรี


ร้อยตำรวจโทวิโรจน์ เวียงเงิน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

Print Friendly, PDF & Email