ข้อมูลพื้นฐาน

     

ข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเมืองพาน

 สภาพทั่วไป

 • ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต
  • เทศบาลตำบลเมืองพานมีพื้นที่ประมาณ 2.386 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะพื้นที่ยาวขนานไปกับถนนพหลโยธินโดยเริ่มตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 903 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 782 ความยาวด้านทิศเหนือจดทิศใต้ 2.80 กิโลเมตร ความยาวด้านทิศตะวันออกจดทิศตะวันตก ยาว 1.25 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 12 ,หมู่ที่16 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 8 และหมู่ที่17 ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองพาน อยู่ห่างจากที่ตั้งของตัวจังหวัดเชียงราย ประมาณ 45 กิโลเมตร และห่างจากที่ตั้งของจังหวัดพะเยาประมาณ 46 กิโลเมตร ระยะทางจากเทศบาลตำบลเมืองพานถึงกรุงเทพมหานคร ประมาณ 782 กิโลเมตร
  • อาณาเขต
   • ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านใหม่จอมแว่,บ้านดอยดอนตัน
   • ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านป่ากว๋าวเหนือ
   • ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านเด่นและบ้านทุ่ง
   • ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านหนองบัว
  • สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
   • เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีลำน้ำแม่ส้านไหลผ่านเข้ามาในเขตเทศบาล ในอดีตเป็นพื้นที่การเกษตรปลูกข้าวและพืชผักผลไม้ แต่ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรกรรมได้ลดจำนวนลงเนื่องจากมีถนนพหลโยธินเป็นเส้นทางคมนาคม และขนส่งที่สะดวกทำให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างมากขึ้น
  • ลักษณะภูมิอากาศ
   • สภาพอากาศเป็นเขตร้อนชื้น อุณหภูมิทั่วไปเฉลี่ย 24 – 43 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 58.50 มม./ปี
  • สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม
   • สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง สำหรับสภาพสังคมเป็นสังคมชนบทกึ่งเมือง มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน

 โครงสร้างพื้นฐาน

 การคมนาคม/ขนส่ง

 • การคมนาคมติดต่อระหว่างเทศบาล อำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมในเขตเทศบาลใช้เส้นทางการขนส่งทางบก โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
  • ทางหลวงชนบท
  • สำหรับเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นถนนคอนกรีต

 การไฟฟ้า

 • มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 3,010 ครัวเรือน

 การประปา

 • มีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน 4,056ครัวเรือน ปริมาณการใช้น้ำประปา
  จำนวน 38 ลบ.ม./เดือน และมีบางส่วนยังใช้บ่อน้ำตื้น และน้ำบาดาล

 การสื่อสารและโทรคมนาคม

 • ในพื้นที่เขตเทศบาล ได้รับบริการการสื่อสารจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด มหาชน
  บริษัท TOTจำกัด มหาชนและอินเตอร์เน็ต จำนวน 2,350 ครัวเรือน ใช้บริการบริษัท TT&T จำกัด ข่ายวิทยุสื่อสารของเทศบาลและการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต

 การจราจร

 • เทศบาลประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอพาน เกี่ยวกับการจัดระบบจราจรในเขตเทศบาล โดยเทศบาลจะสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำป้ายสัญญาณจราจร อุปกรณ์ต่างๆให้ประชาชนและผู้ที่สัญจรไปมาได้มองเห็นชัดเจน สามารถลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

 การใช้ที่ดิน

 • ได้มีการวางแผนการใช้ที่ดินให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่สภาพความเจริญกับท้องถิ่นทั้งนี้ จะได้ประสานขอความร่วมมือจากสำนักผังเมืองจังหวัดเชียงราย เพื่อกำหนดผังเมืองรวมเขตเทศบาลตำบลเมืองพานต่อไป

 ด้านเศรษฐกิจ

 • โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
  • ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และรับจ้าง โดยมีรายได้ต่อหัวประชากร 120,000บาท/คน/ปี
 • การเกษตรกรรม
  • มีการประกอบการเกษตรกรรม จากผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 15 ราย
 • การอุตสาหกรรม
  • มีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาทิเช่นโรงงานทำขนมจีน,โรงงานผลิตน้ำแข็ง เป็นต้น
 • การพาณิชยกรรม/การบริการ
  • การพาณิชย์
   • มีสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง
   • มีธนาคาร จำนวน 7 แห่ง
    1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
    2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน
    3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน
    4. ธนาคารออมสิน
    5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
    6. ธนาคารไทยพาณิชย์
    7. ธนาคารกสิกรไทย
   • มีโรงรับจำนำ จำนวน 2 แห่ง ของเทศบาลจำนวน 1 แห่ง ของเอกชนจำนวน 1 แห่ง
  • การบริการ
   • มีโรงแรม จำนวน 1 แห่ง
   • มีสถานบริการ จำนวน 2 แห่ง
  • การท่องเที่ยว
   สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาลได้แก่ วัดม่วงชุม วัดเทพวัน วัดเกตุแก้ว วัดป่าซาง และที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอพาน ได้แก่ น้ำตกปูแกง , บ่อน้ำร้อนทรายขาว ,ถ้ำผาโขงหรือถ้ำน้ำลอด,ถ้ำผายาว,หนองถ้ำหรือหนองผา วัดพระธาตุสามดวง และพระธาตุจอมแว่ ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล
  • การปศุสัตว์
   มีการประกอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย
   • ฟาร์มเลี้ยงไก่ จำนวน 1 แห่ง

 ด้านสังคม

 • จำนวนประชากรแยกตามเพศ
  • จำนวนประชากรในเขตเทศบาล ทั้งสิ้น 6,682คน แยกเป็น
   • ชาย 3,133 คน
   • หญิง 3,549 คน
   • จำนวนครัวเรือน3,377 ครัวเรือน (ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 )
   • จำนวนประชากรแฝงในเขตเทศบาลมีประมาณ 4,500 คน
 • การศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
  • การศึกษา
   • ในพื้นที่เทศบาลมีโรงเรียนระดับอนุบาลจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วยศูนย์เด็กเล็ก
    ของเทศบาล 2 แห่ง คือ
    • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (บ้านเก่า) มีจำนวน ครู 1 คน จำนวนนักเรียน 12 คน
    • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (วัดป่าซาง) มีจำนวนครู 2 คน จำนวนนักเรียน 17 คน
   • โรงเรียนอนุบาลของเอกชน จำนวน 2 แห่ง คือ
    • อนุบาลสายอรุณ มีจำนวนครู 3 คน จำนวนนักเรียน 24 คน
    • อนุบาลศิริวัฒนาจำนวนครูผู้สอน 15 คน จำนวนนักเรียน 287 คน
   • โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนของรัฐจำนวน 2 แห่ง
    คือ
    • โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์มีจำนวนครู 47 คน จำนวนนักเรียน 788 คน
    • โรงเรียนเทศบาล1(บ้านเก่า) มีจำนวนครู 21 คน จำนวนนักเรียน 614 คน
   • โรงเรียนของเอกชนจำนวน 1 แห่ง คือ
    • โรงเรียนวัฒนศึกษาจำนวนครู/อาจารย์ 45 คน จำนวนนักเรียน 878 คน
   • โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย
    • โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)
    • โรงเรียนวัฒนศึกษา
  • ศาสนา
   • ประชาชนในเขตเทศบาลมีการนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนา
    อิสลาม แต่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
   • ศาสนสถาน
    มีจำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย
    1 ) วัดป่าซาง
    2 ) วัดเทพวัน
    3 ) วัดม่วงชุม
    4 ) วัดเกตุแก้ว
    5) โบสถ์คริสต์วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์
    6) ศาลเจ้าปึงเฒ่ากง
    - ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
    1 ) ประเพณีสงกรานต์
    2 ) ประเพณีแห่เทียนพรรษา
    3 ) ประเพณีทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี
    4 ) ประเพณีลอยกระทง
    5 ) ตักบาตรเป็งพุธ
    6 ) ตักบาตรขึ้นปีใหม่
    7 ) ตักบาตรเทโว
    8 ) ตานก๋วยสลาก
    9) ทำบุญสืบชาตาเมือง
    10) ถวายข้าวซอมต่อ
  • การสาธารณสุข
   มีการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานพยาบาลดังนี้
   1 ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพาน จำนวน 1 แห่ง
   2 ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง
   3 ) สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 7 แห่ง
   4 ) ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 7 แห่ง
   5 ) บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 22 คน
  • การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
   • การให้การสงเคราะห์ประชาชนได้รับการสงเคราะห์จากสำนักงานเทศบาล , กิ่งกาชาดอำเภอ,สโมสรโรตารี่พาน และมูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์มูลนิธิการศึกษาอำเภอพาน
   • มีสวนสุขภาพและลานกีฬาไว้สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จำนวน 3แห่ง

เทศบาลตำบลเมืองพานได้ยกฐานะจากสุขภิบาลตำบลเมืองพาน มาเป็นเทศบาลตำบลเมืองพาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542