สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

     

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

เทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


 สภาพทางเศรษฐกิจ

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร

  • ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และรับจ้าง โดยมีรายได้ต่อหัวประชากร 120,000บาท/คน/ปี
  • การเกษตรกรรม
   • มีการประกอบการเกษตรกรรม จากผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 15 ราย
  • การอุตสาหกรรม
   • มีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาทิเช่นโรงงานทำขนมจีน,โรงงานผลิตน้ำแข็ง เป็นต้น
  • การพาณิชยกรรม/การบริการ
   • การพาณิชย์
    • มีสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง
    • มีธนาคาร จำนวน 7 แห่ง
     1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
     2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน
     3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน
     4. ธนาคารออมสิน
     5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
     6. ธนาคารไทยพาณิชย์
     7. ธนาคารกสิกรไทย
    • มีโรงรับจำนำ จำนวน 2 แห่ง ของเทศบาลจำนวน 1 แห่ง ของเอกชนจำนวน 1 แห่ง
   • การบริการ
    • มีโรงแรม จำนวน 1 แห่ง
    • มีสถานบริการ จำนวน 2 แห่ง
   • การท่องเที่ยว
    สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาลได้แก่ วัดม่วงชุม วัดเทพวัน วัดเกตุแก้ว วัดป่าซาง และที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอพาน ได้แก่ น้ำตกปูแกง , บ่อน้ำร้อนทรายขาว ,ถ้ำผาโขงหรือถ้ำน้ำลอด,ถ้ำผายาว,หนองถ้ำหรือหนองผา วัดพระธาตุสามดวง และพระธาตุจอมแว่ ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล
   • การปศุสัตว์
    มีการประกอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย
    • ฟาร์มเลี้ยงไก่ จำนวน 1 แห่ง

 สภาพสังคม

 • จำนวนประชากรแยกตามเพศ
  • จำนวนประชากรในเขตเทศบาล ทั้งสิ้น 6,682คน แยกเป็น
   • ชาย 3,133 คน
   • หญิง 3,549 คน
   • จำนวนครัวเรือน3,377 ครัวเรือน (ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 )
   • จำนวนประชากรแฝงในเขตเทศบาลมีประมาณ 4,500 คน