โครงสร้างพื้นฐาน

     

ข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเมืองพาน

 โครงสร้างพื้นฐาน

 • การคมนาคม/ขนส่ง
  • การคมนาคมติดต่อระหว่างเทศบาล อำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมในเขตเทศบาลใช้เส้นทางการขนส่งทางบก โดยมีรายละเอียดดังนี้
   • ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
   • ทางหลวงชนบท
   • สำหรับเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นถนนคอนกรีต
 • การไฟฟ้า
  • มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 3,010 ครัวเรือน
 • การประปา
  • มีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน 4,056ครัวเรือน ปริมาณการใช้น้ำประปา
   จำนวน 38 ลบ.ม./เดือน และมีบางส่วนยังใช้บ่อน้ำตื้น และน้ำบาดาล
 • การสื่อสารและโทรคมนาคม
  • ในพื้นที่เขตเทศบาล ได้รับบริการการสื่อสารจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด มหาชน
   บริษัท TOTจำกัด มหาชนและอินเตอร์เน็ต จำนวน 2,350 ครัวเรือน ใช้บริการบริษัท TT&T จำกัด ข่ายวิทยุสื่อสารของเทศบาลและการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
 • การจราจร
  • เทศบาลประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอพาน เกี่ยวกับการจัดระบบจราจรในเขตเทศบาล โดยเทศบาลจะสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำป้ายสัญญาณจราจร อุปกรณ์ต่างๆให้ประชาชนและผู้ที่สัญจรไปมาได้มองเห็นชัดเจน สามารถลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนได้
  • การใช้ที่ดิน
   • ได้มีการวางแผนการใช้ที่ดินให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่สภาพความเจริญกับท้องถิ่นทั้งนี้ จะได้ประสานขอความร่วมมือจากสำนักผังเมืองจังหวัดเชียงราย เพื่อกำหนดผังเมืองรวมเขตเทศบาลตำบลเมืองพานต่อไป