โครงสร้างหน่วยงาน ฝ่ายการเมือง และ ฝ่ายข้าราชการประจ

1. ฝ่ายการเมือง

2. ฝ่ายข้าราชการประจำ

2.1 สำนักปลัดเทศบาล

2.2 กองคลัง

2.3 กองช่าง

2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.5 กองการศึกษา

Print Friendly, PDF & Email