คณะกรรมการชุมชนบ้านเก่า

นายบุญช่วย ศรีวิชัย

ประธานกรรมการ

นายอินสม กาจีนะ

รองประธานกรรมการและเลขานุการ

นางสุพรรณ์ เชื้อเมืองพาน

เหรัญญิก

นางวชิราภรณ์ แสนโขติธนลักขณ์

กรรมการ

นางสาววชิราภรณ์ แสนโชติธนลักขณ์ กรรมการ

นายธีระพงษ์ เชื้อเมืองพาน

กรรมการ

นายบุญยิ่ง พรหมใจ

กรรมการ

Print Friendly, PDF & Email