คณะกรรมการชุมชนเกตุแก้ว

นางสาวอนันทิตา บุตรตา

ประธานกรรมการ

นายยุทธนา รุ่งพิพัฒน์อรุณ

รองประธานกรรมการ

นายวรธน คำตุ้ย

เลขานุการ

นางขวัญเนตร ศรีวิสุทธิ์

เหรัญญิก

นายจำลอง วรธันย์

กรรมการ

นายชวลิต หลักทอง

กรรมการ

นายนรินทร์ ใจเตจ๊ะ

กรรมการ

Print Friendly, PDF & Email