การแจ้งเกิดเกินกำหนด

การแจ้งเกิดเกินกำหนด


การบริการ

  • เป็นการแจ้งการเกิดเมื่อเวลาผ่านพ้นไปจากที่ กฎหมายกำหนดไว้ ( 15 วัน ) ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

หลักฐาน

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา ( ถ้ามี )
  3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล ( ถ้ามี )

ขั้นตอนการติดต่อ

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานแล้วเปรียบเทียบคดี ความผิด และสอบสวนผู้แจ้ง บิดา มารดา ให้ทราบสาเหตุที่ไม่แจ้งการเกิดภายในเวลาที่กำหนด
  3. ในกรณีที่บิดาหรือมารดาไม่อาจมาให้ถ้อยคำในการ สอบสวนได้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด นายทะเบียนจะบันทึกถึงสาเหตุดังกล่าวไว้และนำเสนอนายอำเภออนุมัติออกสูติบัตรต่อไป