ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนฮ่องหลงใต้