ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง (SCBA)และ เครื่องอัดอากาศสำหรับเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง (SCBA)