ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางและคอนกรีตหลังท่อในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,615.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองพาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)