ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 260.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า 10 บ่อ ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)