กองการศึกษา

นางเปรมจิต ยะมงคล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 8

นางจันทร์เทพ บัวอินทร์

นักวิชาการศึกษา

นางธิดาพร สุวรรณ์

เจ้าพนักงานธุรการ