กองการศึกษา

นางสมพร วรินทร์รักษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางจันทร์เทพ บัวอินทร์

นักวิชาการศึกษา

นางวีรากร สุวรรณ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายศรายุทธ คำปาวิละ

พนังงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาววัชราภรณ์ สมปาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางนงคราญ ปริญญา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวปริยานุช พงศ์ภักดีสกุล

คนงาน