กองการศึกษา

นายพรเทพ ศรีจักร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางจันทร์เทพ บัวอินทร์

นักวิชาการศึกษา

นางวีรากร สุวรรณ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายศรายุทธ คำปาวิละ

พนังงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาววัชราภรณ์ สมปาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางนงคราญ ปริญญา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวปริยานุช พงศ์ภักดีสกุล

คนงาน