กองคลัง

นางกัลยา คำภีระ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุจิวรรณ ฟันเฟือย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวสรัลพร ศรีวรรณา

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวธีรุนช เสาร์รังษี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวรุ่งนภา คำปาวีระ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายณัฐพงษ์ โพธิ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวพัชรี พรมใบ

ผู้ช่วยช่างโยธา

นางสาวฐิติรัตน์ ลาภสกุลศรี

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจีราวรรณ เรือนสา

พนักงานจ้างเหมาบริการ