กองคลัง

นางพัทธนันท์ ฟักแก้ว

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวธิติกาญจน์ สุรัตน์

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวธีรุนช เสาร์รังษี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นายเกียรติยศ สายฟูเป็ง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางเพลินตา คำดี

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกัญยาณี เอื้องเงิน

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาววิชชุดา แดงสนั่น

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางพัชรี แผ่นชัยพรม

ผู้ช่วยช่างโยธา

นางสาวศศิกัญณ์ บัวนาค

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวจีราวรรณ เรือนสา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายศุภกร อินทะประดิษฐ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ