กองคลัง

นางกัลยา คำภีระ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุจิวรรณ ฟันเฟือย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวธีรุนช เสาร์รังษี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นายเกียรติยศ สายฟูเป็ง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางเพลินตา คำดี

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกัญยานี เอื้องเงิน

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางพัชรี แผ่นชัยพรม

ผู้ช่วยช่างโยธา

นางสาวศศิกัญณ์ บัวนาค

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวจีราวรรณ เรือนสา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายศุภกร อินทะประดิษฐ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวพัชราภรณ์ ฤทธิพฤกษ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ