กองช่าง

นายโชคชัย เวียงห้า

ผู้อำนวยการกองช่าง 8

นายศิริวัฒน์ เริงใจ

นายช่างโยธาชำนาญงาน 7

น.ส.ชนิตา ขวัญเจริญ

นายช่างโยธา

นายนพดล สมจิต

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา