กองช่าง

นายโชคชัย เวียงห้า

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศิริวัฒน์ เริงใจ

นายช่างโยธาอาวุโส

น.ส.ชนิตา ขวัญเจริญ

นายช่างโยธาอาวุโส

นายสาคร ต่อมคำ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสำเนียง ตาแปง

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

นางสาวกัญญาภัทร อินแถลง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายคมกริช เมาลี

ภารโรง

นายผล แสนใจ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายปรีดีย์ โพนชัย

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสนิท ปัญญาบุญ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายธีระเมธ์ ใจยะเลิศ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายฉัตรชัย ป้อมล้อม

คนงาน