กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายมานพ บำรุงวงค์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวชิสา โชตภัทรพิบูล

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวฬสชล ปันชุมภู

เจ้าพนักงานธุรการ