กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายประจวบ อินต๊ะเชื้อ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายมานพ บำรุงวงค์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวชิสา โชติภัทรพิบูล

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวฬสชล ปันชุมภู

นักจัดการงานทั่วไป

นางสรินทร์ณา พรหมใจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศศิณัฎฐ์ นากิจ

คนงาน

นางสาววราภรณ์ เพ็ชรน้ำ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสุขคำ กันตา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสุพรรณ แก้วศรี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายศรีพจน์ รัตนชุมภู

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายยุคล อุทัย

คนงานประจำรถขยะ

นางกัญญา วิเศษโชค

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวันพรต บัวธะนะ

พนักงานขับรถยนต์

นายดวงแก้ว ชัยชนะ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายกมล คำปาวิละ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายธงชัย จินะโกฏ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชอบ วิเศษโชค

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายมงคล อารีราษฎร์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสว่าง รุ่งหนองกระดี่

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเอกพงษ์ สุวรรณจิตต์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางพิชชานันท์ หลวงคำ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสุพัชรีย์ กาบอ้อย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางเสาวนีย์ พรหมยศ

พนักงานจ้างเหมาบริการ