คณะผู้บริหาร

นายวชิร ดวงแสงทอง

นายกเทศบาลตำบลเมืองพาน

นายภควัฒน์ จ่างจิต

รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน

นายมนัส จันทร์ประสิทธิ์

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน

พ.ต.ท.วินัด ถิ่นศรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ร.ต.ท.วิโรจน์ เวียงเงิน

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี