คณะผู้บริหาร

นายวชิร ดวงแสงทอง

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

นายภควัฒน์ จ่างจิต

รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน (1)

นายมนัส จันทร์ประสิทธิ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน (2)

ร.ต.ท.วิโรจน์ เวียงเงิน

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน