ข้อมูลผู้บริหาร ฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจำ

1. ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

นายวชิร ดวงแสงทอง

นายกเทศบาลตำบลเมืองพาน โทร 080-5929622

นายภควัฒน์ จ่างจิต

รองนายกเทศมนตรี โทร 091-8789928

นายมนัส จันทร์ประสิทธิ์

รองนายกเทศมนตรี โทร 081-9929461

พ.ต.ท.วินัด ถิ่นศรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี โทร 064-9719898

ร.ต.ท.วิโรจน์ เวียงเงิน

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โทร 089-4398401

2. ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ส.ต.ท.จักรพันธ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองพาน โทร 081-9600015

นายประจวบ อินต๊ะเชื้อ

รองปลัดเทศบาล โทร 089-9549862