สถานธนานุบาล

นายพนม ค้าสม

ผู้จัดการสถานธนานุบาล

นางสาวปนภัช พังซา

พนักงานบัญชี

ว่าที่ ร.ต.เอกชัย ทองธรรมชาติ

พนักงานรักษาของ

นางสิริวิภา แพะคำ

พนักงานเขียนตั๋ว

นายไพโรจน์ เสมอใจ

พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด