สมาชิกสภา

นายณรงค์ชัย ชุมภูอินตา

ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน

นางสุวิมล ธิวรรณ์

รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน

นายกิตตินันท์ พุทธิมา

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน

นายสุทัศน์ แสนสมบูรณ์

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายประวิทย์ อุทัย

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางสุทธิดา ฟองตระกูล

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางสุพัฒน์ ผาคำ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายวรเชษฐ์ ยะอนันต์

สมาชิกสภาเทศบาลฯ