สมาชิกสภา

นายณรงค์ชัย ชุมภูอินตา

ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน

นางสุวิมล ธิวรรณ์

รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน

นายกิตตินันท์ พุทธิมา

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน

นายสุทัศน์ แสนสมบูรณ์

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายประวิทย์ อุทัย

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางสุทธิดา ฟองตระกูล

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายจิตรกร พรหมประดิษฐ์

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายธีรพล บุญยืน

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางสุนีย์ พงษ์พัฒชรากร

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางแสงจันทร์ เอื้อรักสกุล

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางสุพัฒน์ ผาคำ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายวรเชษฐ์ ยะอนันต์

สมาชิกสภาเทศบาลฯ