สมาชิกสภา

นายจำรัส เสาร์สุวรรณ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน

นายณรงค์ชัย ชุมภูอินตา

รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน

นายจิตรกร พรหมประดิษฐ์

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน

นายนิยม เมาลี

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางจารุนันท์ เอี่ยวตระกูล

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายยงยุทธ พงษ์ภักดีสกุล

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางสุนีย์ พงษ์ชรากร

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายสุรศักดิ์ ไชยสถิตวานิช

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายสุวิทย์ ชุมภูเมือง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางดวงใจ สันธนะไพศาล

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายโสภณ ชัยพิบูลย์

สมาชิกสภาเทศบาลฯ