สำนักปลัด

ส.ต.ท.จักรพันธ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองพาน

นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

น.ส.ปุณยนุช วงศ์ยวง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวกัญญา แสนใจ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 7

นางทิพย์วัลย์ ต่อบวรรัตน์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 7

จ.ส.ต.จตุรภัทร นามเมือง

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 6

นางสาวประไพศรี วงค์สิงห์

นักพัฒนาชุมชน

นายนิติธรรม อภิวงค์

นิติกร

นายบารมี คำพุทธ

นักจัดการงานเทศกิจ

นางสาวอุษนีย์ สิทธิชัยวงค์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสุกัญญา ใจเย็น

นักจัดการงานทั่วไป

นายสิรภพ เปรมสกุลชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 5

นายมานัส ป้องศรี

พนักงานขับรถยนต์

นายณรงค์ สิทธิชัยวงค์

พนักงานวิทยุ

นางปวีณา พรหมประดิษฐ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายศรายุทธ ฝอยทอง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นายเกียรติศักดิ์ จันทร์แซม

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

นายวิชัย เชื้อเมืองพาน

พนักงานดับเพลิง

นายสำราญ กาวิกุล

นายสำราญ กาวิกุล พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

นายสหทศ พรหมใจ

พนักงานขับรถยนต์

นายศุภสิน ฟูแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นายนิพล ศรีธิโอวาท

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

นายศักดิ์ เงินแก้ว

พนักงานดับเพลิง

นายศักดิ์สิทธิ์ ใจยะเลิศ

พนักงานดับเพลิง

นายอดุลย์ ฟูแก้ว

พนักงานดับเพลิง

นายยุทธศักดิ์ อายี

พนักงานดับเพลิง