สำนักปลัด

ส.ต.ท.จักรพันธ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองพาน

นายประจวบ อินต๊ะเชื้อ

รองปลัดเทศบาล

นางสาวปุณยนุช วงศ์ยวง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวกัญญา แสนใจ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางทิพย์วัลย์ ต่อบวรรัตน์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

จ.ส.ต.จตุรภัทร นามเมือง

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

นางสาวประไพศรี วงค์สิงห์

นักพัฒนาชุมชน

นางพรรษนันต์ สงวนงาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนิติธรรม อภิวงค์

นิติกร

นายบารมี คำพุทธ

นักจัดการงานเทศกิจ

นางสาวอุษนีย์ สิทธิชัยวงศ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสุกัญญา ใจเย็น

นักจัดการงานทั่วไป

นายสิรภพ เปรมสกุลชัย

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นายมานัส ป้องศรี

ลูกจ้างประจำ

นายณรงค์ สิทธิชัยวงค์

ลูกจ้างประจำ

นายอดุลย์ ฟูแก้ว

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายศรายุทธ ฝอยทอง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายเกียรติศักดิ์ จันทร์แซม

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายกรกฎ อนันต์ชัยพัทธนา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายศุภชัย อนันต์ชัยพัทธนา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายสหทศ พรหมใจ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายนิพล ศรีธิโอวาท

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายศุภสิน ฟูแก้ว

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายศักดิ์สิทธิ์ ใจยะเลิศ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายยุทธศักดิ์ อายี

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายอุทิตย์ ใจปาละ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายมงคล คำรังษี

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางวิภาภรณ์ เมาลี

พนักงานจ้างทั่วไป