สำนักปลัด

ส.ต.ท.จักรพันธ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองพาน

นายประจวบ อินต๊ะเชื้อ

รองปลัดเทศบาล

นางสาวรินรดา วงศ์ยวง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวกัญญา แสนใจ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายนิรุตติ์ หินใหญ่

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

จ.ส.ต.จตุรภัทร นามเมือง

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

นางสาวประไพศรี วงค์สิงห์

นักพัฒนาชุมชน

นางพรรษนันต์ สงวนงาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนิติธรรม อภิวงค์

นิติกร

นายบารมี คำพุทธ

นักจัดการงานเทศกิจ

นางสาวอุษนีย์ สิทธิชัยวงศ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสุกัญญา ใจเย็น

นักจัดการงานทั่วไป

นายสิรภพ เปรมสกุลชัย

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นายมานัส ป้องศรี

พนักงานขับรถยนต์

นายณรงค์ สิทธิชัยวงค์

พนักงานวิทยุ

นายอดุลย์ ฟูแก้ว

พนักงานดับเพลิง

นายศรายุทธ ฝอยทอง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นายเกียรติศักดิ์ จันทร์แซม

พนักงานขับรถยนต์

นายกรกฎ อนันต์ชัยพัทธนา

พนักงานขับรถยนต์

นายศุภชัย อนันต์ชัยพัทธนา

พนักงานดับเพลิง

นายสหทศ พรหมใจ

พนักงานขับรถยนต์

นายนิพล ศรีธิโอวาท

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

นายศุภสิน ฟูแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นายศักดิ์สิทธิ์ ใจยะเลิศ

พนักงานดับเพลิง

นายยุทธศักดิ์ อายี

พนักงานดับเพลิง

นายอุทิตย์ ใจปาละ

พนักงานขับรถยนต์

นายมงคล คำรังษี

พนักงานดับเพลิง

นางวิภาภรณ์ เมาลี

คนงาน

นางณัฐนิช กิติมา

พนักงานจ้างเหมาบริการ