โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพาน

นายอนุสรณ์ ศรีจันทร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพาน

นางทัศนีย์ เริงใจ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางมณีวรรณ ชัยรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวแสงเพ็ญ กิติกัน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายอนุสรณ์ ศรีจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวธาราทิพย์ หลวงวงค์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสุพร ขันตี

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

นางธีรานุช โพธิชัย

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางนภา คำมูลเอ้ย

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นายทศพร ธรรมกุสุมา

พนักงานขับรถยนต์

นางสร้อยสุดา เฉลิมพงษ์

พนักงานจ้างบริการ

นางสาวอังคณา พันสถา

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางสาวจุฑาธิป วงศ์สาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุพรรษา แกล้วกล้า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Print Friendly, PDF & Email