ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ฌาปนสถานเทศบาลตำบลเมืองพาน จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)