ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่อง รายชื่อผู้มีคำสั่งกักตัว ตามมติที่ประชุมของศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับอำเภอ (EOC) ตามมติครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่อง รายชื่อผู้มีคำสั่งกักตัว ตามมติที่ประชุมของศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับอำเภอ (EOC) ตามมติครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายชื่อผู้มีคำสั่งกักตัว

Print Friendly, PDF & Email