ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง (SCBA) และเครื่องอัดอากาศสำหรับเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง (SCBA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)