ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565)