ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566)