ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566)