ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566)