ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน บริเวณถนนเทศบาลซอย 2,3,11,17,20,24,28 และ ซอย 45 (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองพาน)

Print Friendly, PDF & Email