ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น สถานีอนามัย ตำบลเมืองพาน เทศบาลตำบลเมืองพาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง

Print Friendly, PDF & Email