ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป