ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565