ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่อง ยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและบุคคลผู้มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพาน เทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก