ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล ซอย 4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 253 เมตร บ่อพักน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า 22 บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)