ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวของชุมชน 10 ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)