ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล ซอย 35 (ทั้งสองฝั่ง) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 276.00 เมตร บ่อพักน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า 24 บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)