ประกาศ พนักงานดีเด่น/บุคลากรดีเด่นและคนดีศรีชุมชน เทศบาลตำบลเมืองพาน

……………. เทศบาลตำบลเมืองพานได้ดำเนินการคัดเลือก พนักงานดีเด่น , บุคลากรดีเด่น และ คนดีศรีชุมชน ประจำปี พ.ศ.2562 

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตื และเป็นขวัญกำลังใจ ที่ผู้ได้รับการคัดเลือกได้ประพฤติปฏิบัติตนได้ดี มีความเหมาะสมเป็นที่ประจักษ์ 

โดยได้มีการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น , บุคลากรดีเด่น และ คนดีศรีชุมชน ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเมืองพาน  โดยมีรายชื่อผู้ได้รับ รางวัลดังนี้

Print Friendly, PDF & Email