**ประชาสัมพันธ์** การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งว่าง)

**ประชาสัมพันธ์** การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งว่าง) เลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ ชุมชนเทพวัน ชุมชนม่วงชุม ชุมชนบ้านเก่าหมู่ที่ 12 ชุมชนเกตุแก้วหมู่ที่ 12 ชุมชนศาลเจ้าใหม่ หมู่ที่ 1 , 8 , 12 , 17 ชุมชนฮ่องหลงใต้หมู่ที่ 16

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งว่าง)
Print Friendly, PDF & Email