ขอเชิญชวนให้ยื่นเอกสารเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล ซอย16 เชื่อมถนนเทศบาล ซอย8 (ทิศตะวันออก)

          เทศบาลตำบลเมืองพาน ขอเชิญชวนให้ยื่นเอกสารเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณถนนเทศบาล ซอย 16 เชื่อมถนนเทศบาล ซอย 8 (ทิศตะวันออก) ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ราคากลางในการจัดจ้าง จำนวน 430,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

          ผู้ประกอบการ สามารถยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างดังกล่าว ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 ในวัน และเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองพาน โทร.086-4302641

เอกสารเสนอราคา รายการดังนี้

  1. ใบเสนอราคา
  2. สรุปประมาณราคางานก่อสร้าง
  3. เอกสารของผู้ประกอบการ
Print Friendly, PDF & Email