ผลการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพาน สังกัดเทศบาลเมืองพาน