ผู้บริหารเทศบาลให้นโยบายเทศบาลปลอดการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน

ผู้บริหารเทศบาลให้นโยบายเทศบาลปลอดการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน

………….ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563  เทศบาลตำบลเมืองพานได้ดำเนินการประชุมพนักงานประจำเดือน โดยมี
นายวชิร ดวงแสงทอง นายกเทศมาตรีตำบลเมืองพาน นายภควัฒน์ จ่างจิต รองนายกเทศมนตรี ได้ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมการ
กำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ โครงการ กิจกรรม และได้เน้นย้ำเกี่ยวกับเทศบาลปลอดการทุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้
ให้นโยบายเกี่ยวกับเทศบาลโปร่งใส การตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น

Print Friendly, PDF & Email