(รวม) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน ประจำปี 2565

  1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน สมัยสามัญ 1  ครั้งที่ 1  (28 ก.พ. 2565) .pdf
  2. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2565  (11 มี.ค. 2565) . pdf
  3. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน สมัยสามัญ 2  ครั้งที่ 1  (8 ส.ค. 2565) .pdf
  4. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน สมัยสามัญ 2  ครั้งที่ 2  (22 ส.ค. 2565) .pdf
  5. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน สมัยสามัญ 3  ครั้งที่ 1  (22 ส.ค. 2565) .pdf
  6. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน วิสมัยสามัญ 1  ครั้งที่ 1  (3 พ.ย. 2565) .pdf
  7. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน สมัยสามัญ 4  ครั้งที่ 1  (28 ธ.ค.. 2565) .pdf

#สภาเทศบาลตำบลเมืองพาน

Print Friendly, PDF & Email